Jaarverslag 2023 Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS)

 

Missie van KMAS

• Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met Mooiland:
• Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken in de driehoek, gemeente, huurdersorganisatie en Mooiland.
• Het vraagt en ongevraagd adviseren van Mooiland op beleidsniveau (zoals volkshuisvesting, aangelegenheden, de huurders betreffende).
• Het raadplegen en mobiliseren van de achterban (participatiebevordering in de breedste zin):
• Het ondersteunen van bewonerscommissies en huurdersorganisaties die op lokaal en complexniveau actief zijn of willen zijn.
• Het zorg dragen voor de oprichting en ondersteuning van nieuwe huurdersorganisaties en bewonerscommissies in het werkgebied van Mooiland.

Alle overige activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van genoemde visie.


1. Inleiding
2. Het bestuur van KMAS
3. De bijeenkomsten van het KMAS-bestuur
4. Gevraagde adviezen en instemmingsverzoeken van Mooiland
5 De communicatie van Mooiland over de huuraanpassingen 2023
6. De voortgang van de complexmatige verkopen 2023
7. De samenwerking tussen koepel KMAS en koepel GRAVE
8. Wonen en Zorg
9. Aandachtpunt Energie
10. De Bestuurlijke Overleggen (BO)
11. De nieuwe Strategische Koers van Mooiland
12. Op zoek naar extra manieren om de input van huurders op te halen
13. De opzet van nieuwe lokale huurdersorganisaties/bewonersorganisaties
14. Over prestatieafspraken
15. De Algemene ledenvergadering (ALV) van KMAS
16. Slot

In het vervolg van dit verslag geven wij de meeste onderwerpen weer die KMAS in 2023 met de achterban van huurders en met Mooiland heeft besproken. Tevens de meeste activiteiten die in samenwerking met koepel GRAVE zijn besproken en uitgevoerd.

Wij zullen het complete jaarverslag naar de huurders/bewonerscommissies te sturen.

Mocht u het ook willen ontvangen dan kunt u het aanvragen bij:

m.stalpers@kmas.nl

Monique Stalpers