Beleid en uitvoering KMAS
2022-2026

Deze notitie is bedoeld als een handleiding voor het bestuur van KMAS in de komende jaren. Belangrijk is ook hoe gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar op een gelijkwaardige wijze overleggen over zaken die de huurders betreffen. Geen wonder dat Mooiland, woningcorporatie waar KMAS mee te maken heeft, een speciale opgave tot 2026 heeft geformuleerd.  Een opgave waar KMAS-rekening mee moet houden en daar ook beleid en uitvoering op zal moeten formuleren.

Lees verder

Prestatieafspraken

OVER PRESTATIEAFSPRAKEN EN MOOILAND (ADVIES AAN KMAS)   Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? Welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken…

Lees verder

HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op het verzoek van Mooiland om een ontheffing aan te vragen om weer volledig actief te kunnen zijn in de gemeente Gennep. Wat wil Mooiland? HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep                                                                                                                                                                 Correspondentie   tadema@kmas.nl                                                                                         

Lees verder

Kmas over wonen zorg en welzijn

Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Wat wil de overheid? De landelijke overheid maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de woonzorgopgave wordt opgepakt door gemeenten en woningcorporaties. Het resultaat van de snelheid van de vergrijzing is dat er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers zijn. Dat is twee keer zoveel als nu. De overheid wil dat iedereen passend woont in…

Lees verder

Huurders Alliantie Mooiland

De overkoepelende huurdersorganisaties de Koepel Grave en de Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) gaan samen verder als de Huurders Alliantie Mooiland. De Koepel Grave richt zich op het kerngebied van Mooiland. De KMAS richt zich op alle overige gebieden. Beide koepels werkten al veel samen. Nu zullen ze gezamenlijk alle huurders van Mooiland vertegenwoordigen en advies verstrekken aan Mooiland. De Huurders Alliantie is zowel in bestuurlijk als in operationeel verband de overlegpartner van Mooiland. De officiële ondertekening van de oprichting van de Huurders Alliantie Mooiland vond plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht, tijdens de landelijke dag voor Huurdersorganisaties. 18 februari…

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland Koepel Grave en KMAS staan als koepels van Huurdersorganisaties voor een gezamenlijke volkshuisvestingopgave. Gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordiging zijn samen verantwoordelijk voor het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk niveau. Een gemeentelijke woonvisie staat hiervoor aan de basis. De nieuwe rolverdeling gaat uit van gelijkwaardige rollen aan de onderhandelingstafel. Daar waar Mooiland een volwaardige volkshuisvestelijke positie heeft op gemeentelijk niveau worden deze prestatieafspraken gemaakt met huurdersvertegenwoordigingen, gemeente en de corporaties. Om als gelijkwaardige partner op te kunnen treden is het van belang dat de Huurdersorganisaties hiertoe voldoende gefaciliteerd worden. Dat heeft de wetgever bepaald bij de invoering van…

Lees verder