Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland

Koepel Grave en KMAS staan als koepels van Huurdersorganisaties voor een gezamenlijke volkshuisvestingopgave. Gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordiging zijn samen verantwoordelijk voor het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk niveau. Een gemeentelijke woonvisie staat hiervoor aan de basis. De nieuwe rolverdeling gaat uit van gelijkwaardige rollen aan de onderhandelingstafel. Daar waar Mooiland een volwaardige volkshuisvestelijke positie heeft op gemeentelijk niveau worden deze prestatieafspraken gemaakt met huurdersvertegenwoordigingen, gemeente en de corporaties. Om als gelijkwaardige partner op te kunnen treden is het van belang dat de Huurdersorganisaties hiertoe voldoende gefaciliteerd worden. Dat heeft de wetgever bepaald bij de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015.

Het gevolg van het kunnen optreden als gelijkwaardige partner is dat een groter beroep gedaan wordt op de huurdersvertegenwoordigingen en op hun deskundigheid.

De afgelopen jaren hebben beide koepels (Grave en KMAS) een schat aan ervaring opgedaan in het vertegenwoordigen van hun achterban van huurders. Zij hebben op een bijeenkomst van 3 juni 2019 besloten om de nieuwe en stevigere rol die de wetgever hen toebedeeld heeft te vervullen in een nauwere samenwerking met elkaar. Een samenwerkingsverband waarbij bewust een mate van wederzijdse afhankelijkheid en exclusiviteit werd gecreëerd, maar met behoud van zelfstandigheid van de organisaties. De focus werd gelegd op het gezamenlijke belang in plaats van het individuele belang.

Nu, in 2020, willen beide koepels hun samenwerking verstevigen in de vorm van een Strategische Alliantie genaamd ”Huurders Alliantie Mooiland” (HAM). Zij hebben hiervoor duidelijke afspraken gemaakt.